Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Quảng Ngãi và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Quảng Ngãi và gợi ý đáp án

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Quảng Ngãi và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

One Comment

 1. vô danh says:

  A=3(X^2/Y^2+Y^2/X^2)-8(X/Y+Y/X)
  Đặt m=x/y đk:m khác 0
  ta có:A=3(m^2+1/m^2)-8(m+1/m)
  khi m=1 thì A=-10
  khi m=-1 thì A=22
  vậy min A=-10 khi m=1

Leave a Comment


Phiên bản TextBài 1: (1,5 điểm) l.Thực hiện phép tírứn JỄ+JỂ.Jĩ 2,Cho hàm số y:xI‹›ó đổ mị là (P) và hàm số y=x+2 Dó đổ mị là (d). a.Vẽ (P) và (d) ưên cùng một nzặt phẳng tọa độ Oxy hBằng phép tírứ: hãy tìm tọa độ giao đ của (P) và (d) 1. x;Ể+xIỄ.x;5:\5|+xIIỈ ç|5|+Jlỉ:5+ỵ4ỵ:5+4:9 2.a)Vẽ(P): E Bảnggiáưịgiữaxvà: x -2 -I 0 2 y 4 1 0 4 Vẽ(d):y:x+2 x:o: (o;Z) .B(-2;0) b) Phuơng ưìlứl hoành độ giao đíễtn của (P) và (d) là: E :xỳzaŕ -x-2:0 (1) Vì ø-b+E 0 nên (l)l›ỏhJii nghiệm là x, :-1; x, :Z ` với x, ` với x, :Z: y Vậy tọa đõ giao đíễtn của (P) và (d) là: (-1;1) và (zçtt)

Bài 2: (2,0 điêm) l.Gi.ải phuơng ưình và hệ phuơng ưình sau : c) Giải phuơng ưình: x'r 7x“r l8= 0 d) Giải hệ phuơng ưình: Zz- y :B {Ầx+2y :lọ 2. Tìrnmđểphụơngtrìrứ: x“+2(m-3)x-4m+7=0(vớimlàummsố) a. Chnhng minh răng phuơng ưìlứl trên luôn Dó hai nghiệm phân biệt với mọi m b. Gọi x., X1 là hai ngh"m của phuơng ưình đã cho ,hãy lìln hệ thức liên hệ giữa vao m. x, và x, không phụ ủzuọ mí l.B.ĐỈ_ấlI:x120IÌlÌLB0Ól1* 7tr l8=0.TBoó AI:49+7Z:1Z1=111:JẨ=11 7+l vớiđiều kiện 1:; 20 mì lấy 1, :ọ:ŕax:Ð {Z1-y=E {toạc-Zy:1‹s {7x=35 {x:S b. C3 C3 C3 3x+2y=l9 3x+2y=l9 lx-y:B y:2 2, B)Ạ:4(m-3)1+4(4m-7)r4m1-24m+36+16m-2Rr4m1 Rm+R=4(m-1)1+l2l>0 Nêri phuơng trình ưẽtl luôn oó hai nghiệm phân với mọi m b. meo hệ thức vi- él LB oó {q +11:-Z{m-3)c3{Zll+ZJ›1+12=-4m x1ụę:-4m+7 x,.x,-7:-4m

Bài 3: (2,0điểm) Chọ hai4vòi guớc cùng chảy vào một cái khõgg có nước Illì lmng 7 giờ 12 phút sẽ đây bê. Nêu vòi thứ rứlâl chảy uong 4 giờ rôi khóa lại và cho vòi Illứ hai chảy uong 3 giờ mì được ềbể nuớc. Hòi nếu mỗi vòi chảy một mình thì uong bao lâu :Zx,+Z:1+19-x,g1 :0 mới đẫy bể ? Giải Gọi x(h) là mời gian người thứ xứzất làm một mìrứ: xong Dõng việc, x ›35í y(h) là mời gian người mừ hai làm một mình xong Dõng việc, y › Ệ Theo đề

Bài, LB Dó hệ phuơng ưình: Vậy nếu làm riêng một mìrứ: thì người thứ xứzất làm uong l2(h); người mừ hai làm uong l8(h).

Bài 4: (3,5điểm) Từ một điểm M nẳm ở bet: ngoài đuờng ưùn T 0 bản kílứl R , vẽ các tiếp myển MA,MB với đuờng ưùn (A,B là các tiếp diễ ).vẽ cát luy MCD không đi qua Lâm 0 của đuờng ưù (C nẳm giữa M và D).Gọi E là mmg đlem của dây CD. a.Chn'rr:g minh năm điêm M,A,B,E,0 cùng [hu một đuờng ưòn b.Tmng ưuờng họp 0M ZR và C là tnmg điểm của đoạn ủzẳng MD .Hãy tírứ: độ dài đoạn ủzẳng MD theo R. c.Chnh:g minh hệ mức CDZ =4AE.BE gllil B. EMA: BME: BME : 90” tiên năm đíễtn M,A,B,E,0 cùng ủnuộc một đuờng ưòn b. khi MC=CD Illì OC vuông góc OB , LB có MAI : ML`.MD Mà Lam giác MAB đều do có Đua: GAY' nên AEZMAZMEZRIÍĨ ,Suym MDZRAÍỂ c, CDZ =\CE“=\AE,BE Tam giác CAE đổng dạng Lam giác BCE .Suy ra E : r CE BE CE Nêri 4CEỆ=\AE,BE i V

Bài 5: (I ,0điêm) cho x,y là các sô ủlực khác 0.Tìrn giá uj nhò xứuât của 2 2 A=3[ỉ2+L2J-B[ì+ZJ Y Ấ Y Ấ μit,ĩμnn HUÚNGI :A:3m*-Em-6:3(m-Í)*- , ì 3 3 3 y MinAlà “T” khi m:ắzz (vô lý)nênkhôngoỏm Huớng 2 : chưa biết x,y âm hay dương nên rn : ZZQMZZAMS-2 mặz ,oó minA nhlmg lạikhông tổn Lại m ms-2 Illì A2-10 khi x=y=-I vậy min A là -10 khi xr `l

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Quảng Ngãi và đáp án