Đề thi viết luận Đại học FPT năm 2015

Đề thi viết luận Đại học FPT kỳ thi ngày 10/5/2015

Cuộc sống tiện nghi và xa hoa làm cản trở phát triển cá nhân trở thành con người thật sự mạnh mẽ và độc lập. Bạn có đồng ý hay không đồng ý (mức độ nào) với ý kiến trên? Trong bài viết, bạn cần nêu các khía cạnh đúng/sai của phát biểu đồng thời giải thích và dẫn chứng cho các quan điểm của bạn.

Đề thi viết luận Đại học FPT kỳ thi ngày 19/7/2015

Cổ nhân có câu:

“Yêu (thương) cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”

Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm giáo dục trên? Và ở mức độ nào?

Giải thích các ý kiến của bạn; sử dụng kiến thức và trải nghiệm (ở nhà trường và gia đình) để dẫn chứng cho bài nghị luận của mình.
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Đề thi viết luận Đại học FPT năm 2015