Đề thử THPT quốc gia 2016 môn Toán TP Hà Nội và hướng dẫn giải

Đề thử THPT quốc gia 2016 môn Toán ở thành phố  Hà Nội và đáp án.

Tải Đề thử THPT quốc gia 2016 môn Toán TP Hà Nội và hướng dẫn giải PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

sở giáo dục và đạo tạo hà nội, khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 thpt năm hoc 2015-2016 môn toán thời gian làm bài 180 phút (đề gồm 1 trang)
Bài 1 (01 điểm) khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = x4 - 2x2. Bài 2 (1 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số y= (2x -1) /(x-1) biết d có hệ số góc bằng -1 Bài 3 (l.0 điểm). I) cho SỔ Phức Z = 3 + 2i. Tìm phần thực của số phúc lt) = 32 -ĩ. 2) Ĩ'Ỉnh giá tri của biểu thức P = [ogg 4 J, Bài 4 (l.0 điểnl). Tính tích phân 1 = (,,+ zcosx)cos xdy Bả_í 5 Trong không gian với hệ tọa độ Om, cho các điểm A(l;2;-), B(3:O;-5) và mật Phăng (P) ỉ 2x- y- Z + 3 = 0. Viết phương trình mặt phằng trung trực của doạn thằng AB. Viết Phưmẵ ĩĩĩũh đường thẳng d di qua điếm A. cắt trục Ox và song Song với mặt phằng (P). Bài 6 (l.0 điếm). lì Gíâỉ phương trình 2) Hội đồng coi thì THPT Quốc gia gổln có 30 cán bộ coi thì đến từ ba trường THVT trong đó có 12 giáo viên trường A, 10 gịáo viên trường B, 8 giáo viên ưuờng C. Chủ tịch Hội dồng coi thì chọn 2 Cán bộ coi thỉ chửng kiên niêm phong gói đựng bi đề thi. Tính xác Suất để 2 cán bộ coi thì được chọn là giáo viên của hai trường THPT khác nhau. Bài 7 (l.0 đìếnz). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là mm giác vuông tại B, AB = 20 , Cạnh bẽn SA vuông góc với mật phằng dáy và SA = ax/3. Gọi M là &rung diềm của cạnh AB. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa baì dường thằng SB.CM . Bài 8 (l,0 đI'ểm). Trong mặt phằng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC Vuông tại A . Gọì H (5;5) là hình chiếu Vuông góc của đỉnh A trên cạnh BC. đường phân giác trong góc A của mm giác .4BC nẳm trên đường thẳng x-7y+20 =0. Đường mắng chửa trung tuyền AM của mm giác ABC đi qua điếm K(-l0;5). Tìm tọa độ các đình của tam giác ABC biết điềm B có Bài lo (l.0 điếm). xét các số thực dương x,y.z thỏa mãn x2 +y2 + zì = xy+xz+0yz, tìm gìátri 3x3 y2+z tung dộ dương. Bài 9 (l.0 đ:`ểm). Giải hệ phương trình nhò nhất của biểu thức P = 8xyz - 2 e

Đề thử THPT quốc gia 2016 môn Toán TP Hà Nội và hướng dẫn giải