đề thi TN THPT môn lịch sửĐề tham khảo môn Lịch sử thi THPT quốc gia 2020

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề